Политика за поверителност

Либрис БГ ЕООД (наричано оттук нататък Либрис БГ ) е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър с ЕИК 206497899, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Острава 5, представлявано от Петър Димитров, в качеството му на Управител, и е администратор на лични данни съобразно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Контакти за връзка с нас

Либрис БГ ЕООД, Адрес: гр. Варна, ул. Острава 5, тел: 0883322182, имейл: contacts@libris.bg

Либрис БГ УВАЖАВА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички лични данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво. Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративните ни Политики.

Същност и цели на политиката за поверителност

Политика за поверителност има за цел да Ви предостави информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, обработвани от Либрис БГ във връзка с неговите бизнес отношения, включително:

 • какви лични данни събираме за Вас;
 • каква е целта на тяхното обработване;
 • за какъв срок съхраняваме личните данни;
 • с кого споделяме Вашите лични данни;
 • как събираме личните Ви данни;
 • какви са Вашите права относно личните Ви данни.

С тази Политика за поверителност Либрис БГ декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какви са вашите отговорности?

Прочетете тази Политика и я проверявайте редовно. Ако сте в договорни отношения с нас или ако сте физическо лице, свързано с наш бизнес партньор/служител и/или представител на наш бизнес партньор или друго физическо лице, свързано с наш бизнес партньор, бихте могли (ако имате право и възможност за това) да проверите съдържащите се в договори и други документи условия - те могат да съдържат допълнителни подробности за това как събираме и обработваме данните Ви. Ако желаете, за тази цел бихте могли да се обърнете към съответния бизнес партньор, с който сте свързани (респективно към Ваш колега, към чиито функции спадат тези въпроси).

Ако ни предоставяте информация за трети лица, то Вие следва да имате правно основание за това. Също така, преди да ни предоставите данни на трето лице следва да го информирате, че ще предоставите данните му на нас, както и да го уведомите за начина, по който ще обработваме данните му и да го уведомите за настоящата Политика.

Молим да ни уведомете, в случай че има промяна, грешка или непълнота във Ваши данни, които ние обработваме. Предоставяйки ни данни, Вие ни декларирате, че сте на възраст над 18 (осемнадесет) години.

Дефиниция за лични данни

"Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице, или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни").

Какви данни събира Либрис БГ за Вас?

За да предостави ефективен достъп до своите продукти/услуги, Либрис БГ събира и обработва определена информация за Вас:

 • име, електронна поща, други данни за контакт, населено място, организация - при попълване на някой от формулярите в сайта на Либрис БГ или на продукти на Либрис БГ или оформяне на договорните/преддоговорните ни отношения, както и изпълнението на задълженията ни по тях.
 • технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате като регистриран потребител сайта на Либрис БГ или на продукти на Либрис БГ - IP адрес и информация за устройството;

Основания за обработка на лични данни

При всички положения, ако не ни предоставите лични данни, които сме поискали, то би могло да не успеем да осъществим една или повече от целите на обработване, описани в настоящата Политика. В някои случаи предоставянето на лични данни би могло да е законово и/или договорно изискване (в тези случаи, ако данните не бъдат предоставени, биха могли да настъпят съответните последици, предвидени в закона или в договора). Възможно е предоставянето на определени лични данни да е изискване, необходимо за сключването на договор (в тези случаи, ако не се предоставят тези данни, не би било възможно да се сключи съответния договор).

Ако имате съмнение кои точно данни сте длъжни да ни предоставите, моля, отправете своя въпрос към нас и ние ще Ви отговорим на имейл contacts@libris.bg

За какви цели обработваме вашите лични данни?

Ваши лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си (договорни или законови), както и за изпълнението на други цели, включително, но не само:

 • за да се упражняват правата и/или да се изпълняват задълженията по сключени договори (това би могло да е договор между Либрис БГ и Вас или договор между Либрис БГ и негов бизнес партньор, с който сте свързани), и/или за да се предприемат стъпки във връзка със сключването на такива договори;
 • за да отговорим на Ваши запитвания, мнения, препоръки и/или други съобщения;
 • за да Ви изпращаме/предоставяме определена информация във връзка с отношенията ни с Вас или с наш бизнес партньор;
 • с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • за да спазим законови задължения, които се прилагат спрямо нас.

Начини на събиране на личните Ви данни

Либрис БГ събира лични данни най-често по следните начини:

 • чрез попълване на формуляри в сайта на Либрис БГ или на продукти на Либрис БГ;
 • чрез предоставяне на Ваши данни от други лица - например когато наши бизнес партньори ни предоставят данни за контакт и други необходими данни за физически лица, свързани с тях (служители, представители и други);
 • чрез попълване на формуляри и декларации. Формулярите се предоставят и попълват в свободна форма или във форма, предоставена Ви на хартиен или електронен носител от Либрис БГ;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на Интернет сайта на Либрис БГ или на продукти на Либрис БГ;

Колко време съхраняваме и обработваме вашите лични данни?

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен. Когато решаваме какъв е точният срок за съхранение на данните, ние вземаме предвид техния обем, естеството и чувствителността, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване, целите на обработване, дали те могат да бъдат постигнати чрез други средства и приложимите законови изисквания.

Ако обработваме личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие, ние ще продължим да обработваме данните за срока, за който е дадено съгласието или докато оттеглите съгласието (освен ако след това приложим друго основание за обработване). Независимо от това, бихме могли да прекратим обработването въз основа на съгласие и по-рано, ако преценим, че вече данните не са ни необходими за съответните цели или по други причини (например, за да не нарушаваме приложимото законодателство).

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 6 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок, и в случай че не съществува друго основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. В такъв случай, от нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените носители, съдържащи личните Ви данни.

Ако обработваме личните Ви данни въз основа на легитимни интереси, Либрис БГ ще обработва данните Ви, докато има съответен легитимен интерес. Ако обработваме данните Ви въз основа на легитимен интерес и Вие възразите срещу обработването на данните Ви, Либрис БГ следва да прекрати обработването им, освен ако:

 • докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или
 • обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Ако обработваме личните Ви данни за да спазим наше законово задължение, ние ще продължим да ги обработваме за срока, който е необходим за да спазим законовото задължение (освен ако след това не приложим друго правно основание).

На кого можем да предаваме вашите лични данни?

Възможно е Либрис БГ да разкрие личните Ви данни на следните лица:

 • дружества, предоставящи куриерски услуги;
 • компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани със сайта на Либрис БГ или на продукти на Либрис БГ;
 • публични органи, включително такива, осъществяващи надзорни функции;
 • банки и финансови институции в страната и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;
 • адвокати, одитори, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;
 • трети лица - дружества за събиране на вземания;
 • контрагенти на Либрис БГ за изпълнение на задължения, като например ИТ компании, логистика, телекомуникация, инкасо, печатни услуги, маркетинг и други;
 • на наши доставчици – когато им предаваме Ваши данни за контакт с цел съответният доставчик да осъществи комуникация с Вас, касаеща обучения, събития и/или маркетингова информация.

Всяко предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни. Във всички горепосочени случаи лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни.

Личните Ви данни се обработват обикновено в рамките на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство и не се предават в други държави ("трети държави"), също не се предават на международни организации.

Ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация при поискване (включително как може да се запознаете със съответните текстове/документи, гарантиращи защитата на данните Ви) на имейл contacts@libris.bg

Какви са вашите права относно личните Ви данни?

При спазване на българското и европейското законодателство относно защита на личните данни, включително Общия регламент относно защитата данните 2016/679 (GDPR), можете да упражните следните права:

 • правото на достъп до личните данни, които Либрис БГ обработва за Вас;
 • правото да искате от Либрис БГ коригиране/допълване, в случай че установите неточности, непълноти (като се имат предвид целите на обработването) или необходимост от актуализация на личните Ви данни;
 • правото да искате ограничаване на обработката на лични данни в определените от законодателството случаи;
 • правото да искате изтриване на личните Ви данни от Либрис БГ, в случай че са налице условия за това;
 • правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни в определените в законодателството случаи;
 • правото по всяко време да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработване на Ваши данни. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено;
 • правото да отправите искане за преносимост на личните Ви данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да прехвърлим Ваши лични данни на друг администратор (в определените в законодателството случаи).

В случай че имате въпроси, свързани с Политика за защита на личните данни в Либрис БГ, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването от Либрис БГ, можете да се обърнете към нас на имейл contacts@libris.bg.

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, телефон 02 915 3 518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg

Дата на публикуване: 15.01.2024 г.